phongnguabenhtat.com

Bài viết 03/2016

Thuốc lá hay sức khỏe

Tất cả các chính phủ trong khu vực cần phân bổ một khoảng (ít nhất là 3 – 5% số tiền thuế thuốc lá thu được) cho các chiến dịch chống hút thuốc lá và cho công tác truyền thông chống hút thuốc lá.

Xem chi tiết